Hi ! Please help <https://community.gooddata.com/...
# gooddata-platform
i
Hi Ashok, please check my response in Community.
👍 1