Through the Gooddata CN API to achieve what i'm tr...
# gooddata-platform
s
Through the Gooddata CN API to achieve what i'm trying to do