<https://github.com/gooddata/gooddata-python-sdk/t...
# gooddata-cn